Polityka Prywatności Strony Internetowej www.lifehouse.org.pl

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informuję, że dane osobowe przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione:

1. Administratorem danych jest Pan Marcin Nowicki – Pastor zboru Kościoła Zielonoświątkowego „LifeHouse” z siedzibą pod adresem: ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, REGON: 367749512 .

2. Dane przetwarzane są w celu informowania o działalności związanej z wydarzeniami w ramach działalności statutowej zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w Kościele Zielonoświątkowym z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70.

3. Na naszej stronie zbieramy następujące dane osobowe:

  • a) Imię i Nazwisko – podczas rejestracji w wydarzeniach lub składania zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować zamówienie, dokonać rejestracji w wydarzeniu oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,
  • b) numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (np. zmiana lokalizacji wydarzenia),
  • c) adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia Zamówienia, zamówione bilety na wybrane wydarzenie oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem,
  • d) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwisu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

4. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:

  • Przy dokonywaniu zakupu biletów na naszej stronie internetowej za pomocą udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta),

5. W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

6. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.

7. Masz prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych której Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.

8. Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom bez zgody osoby której dotyczą.

9. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszego kościoła jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach serwisu internetowego ani wysyłać Państwu zamówionych biletów na wydarzenia. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz serwis internetowy,
b) świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.

11. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanego celu lub przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po dacie wyrażenia zgody (w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy).