Regulamin

Regulamin Organizowania wydarzeń Kościoła Zielonoświątkowego LifeHouse

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki organizowania wydarzeń przez:

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Lifehouse w Poznaniu,
ul. Dąbrowskiego 77A,
60-529 Poznań

NIP: 7822725448
REGON: 367749512

Nr konta: 68 1160 2202 0000 0003 2956 3870
Telefon: +48 535 949 900

Adres poczty elektronicznej: poznan@lifehouse.global,
zwany dalej „Organizatorem”.

1.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane w Serwisie z 7 dniowym wyprzedzeniem.

1.3. Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjęto następujące definicje:

 • a) Serwis –strona internetowa Organizatora, zawierająca szczegółowe informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Organizatora, dostępna pod adresem: lifehouse.org.pl,
 • b) Regulamin –niniejszy regulamin Serwisu internetowego,
 • c) Organizator – Kościół Zielonoświątkowy Zbór Lifehouse w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, NIP: 7822725448, REGON: 367749512,
 • d) Płatnik –osoba fizyczna, zgłaszająca Uczestnika/Uczestników do udziału w wydarzeniu. Płatnik może być jednocześnie Uczestnikiem,
 • e) Uczestnik –wskazana przez Płatnika, osoba fizyczna uczestnicząca w wydarzeniu.
  f) Formularz Rejestracji –dostępny w serwisie formularz, umożliwiający utworzenia konta w serwisie,
 • g) Formularz Zgłoszeniowy –dostępny w serwisie formularz, umożliwiający zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu,
 • h) Konto -oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Płatnika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane Płatnika, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 • i) Dowód Zakupu –bilet lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
 • j) Wydarzenie –jedno- lub kilkudniowe lub -godzinne spotkanie, mające w nazwie słowo „wydarzenie”, „warsztat”, „prezentacja”, „spotkanie”, „konferencja”, „kongres”.

1.4. Wypełnienie Formularza rejestracji, formularza zgłoszeniowego oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Płatnika z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

§2
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest wypełnienie przez Płatnika Formularza Zgłoszeniowego w Serwisie oraz dokonanie płatności za Wydarzenie.

2.2. W Formularzu Zgłoszeniowym należy podać:

 • a) dane Uczestnika/Uczestników:
  • i. imię i nazwisko,
  • ii. nazwę kościoła,
  • iii. rodzaj dania na lunch,
  • iv. czy przyjeżdża z dziećmi, Jeśli tak – z iloma? W jakim wieku?
 • b) dane rozliczeniowe Płatnika:
  • i. imię i nazwisko,
  • ii. miasto zamieszkania,
  • iii. numer telefonu komórkowego,
  • iv. adres e-mail,
 • c) opcjonalnie: uwagi do zamówienia.

2.3 Płatnik ma obowiązek podania w Formularzu Zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym.

2.4 Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Płatnika i Uczestnika/Uczestników warunków Wydarzenia oraz Regulaminu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Płatnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych, w tym danych Uczestnika/Uczestników. Przesłanie komunikacji z wykorzystaniem danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym przez Płatnika uważa się za skutecznie dokonane wobec Płatnika i Uczestnika/Uczestników.

§3
WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW

3.1. Do 3 dni roboczych od wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonania płatności za Wydarzenie, Płatnik oraz Uczestnik/Uczestnicy otrzymują za pośrednictwem poczty email, bilet elektroniczny oraz potwierdzenie opłacenia zamówienia.

3.2. Potwierdzenie wpisania na listę Wydarzenia, gwarantuje rezerwację miejsca dla Uczestnika/Uczestników w Wydarzeniu.

3.3. Po otrzymaniu ww. biletu elektronicznego na adres e-mail Płatnika, Płatnik oraz Uczestnik/Uczestnicy zobowiązani są okazać na miejscu Wydarzenia wydruk biletu lub bilet elektroniczny na ekranie urządzenia elektronicznego, które jest ich nośnikiem.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane Wydarzenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność dokonania wpłaty za Wydarzenie. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§4
PŁATNOŚĆ

4.1. Opłatę za Wydarzenie Płatnik może uiścić:

 • a. poprzez Serwis za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24,
 • b. w wyjątkowych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorem, poprzez przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora lub w formie gotówki.

4.2. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN), są kwotami brutto i nie będą dodatkowo do nich doliczane żadne dopłaty do transakcji realizowanych za pomocą kart MasterCard, związanych z kosztami obsługi płatności lub jakiekolwiek inne dodatkowe opłaty, chyba, że zaznaczono inaczej.

4.3. Cena za Wydarzenie podana w Serwisie jest wiążąca w chwili wypełniania Formularza Zgłoszeniowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

4.4 Cena za Wydarzenie zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, parkingu, ubezpieczenia, itp. Płatnik/Uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie Wydarzenia.

§5
REKLAMACJE I ZWROTY

5.1. Ten typ transakcji jest uregulowany ustawą o usługach turystycznych, co oznacza, że kupujący nie ma możliwości zwrotu towaru zakupionego online w ciągu 14 dni.

5.2. Jedynymi okolicznościami jakie obligują Serwis do zwrotu pieniędzy, są odwołanie, bądź
zmiana miejsca i/lub czasu imprezy.

5.3. W sytuacji, w której bilet jest niezgodny z umową, nie został dostarczony na czas, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, na którą w ciągu 14 dni powinien otrzymać odpowiedź.

5.4. Za wszelkie problemy z płatnością online nie odpowiada Organizator, tylko firma Przelewy24 i to do niej należy kierować reklamacje.

 • a. Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).
 • b. Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • c. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

5.5. Całą resztę niezgodności w formie reklamacji należy zgłaszać na maila: poznan@lifehouse.global

§6
DANE OSOBOWE

6.1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór LifeHouse w Poznaniu na potrzeby realizacji Płatności, rejestracji oraz weryfikacji rejestracyjnej na miejscu wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

6.2. Dane Płatnika lub Uczestnika/Uczestników nie zostaną wykorzystane w innych celach niż niezbędne i nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez zgody Płatnika lub Uczestnika/Uczestników.

§7
PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1. Organizator zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skrócenia tych przerw do niezbędnego minimum.

7.2. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu.

7.3. Organizator, dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia dokładności informacji zawartych w Serwisie, jednak nie odpowiada wobec użytkowników Serwisu ani osób trzecich za szkody wynikłe z nieścisłości lub błędów w treści utworów zawartych w Serwisie.

7.4. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

8.2. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie wyklucza stosowania pozostałych jego postanowień.

8.3. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu przez Płatnika/Uczestnika jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora w celach związanych z realizacją Wydarzenia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. Zm.) i wyrażeniem zgody na ich wykorzystywanie w celach marketingowych i promocyjnych. Organizator informuje, że Płatnikowi oraz Uczestnikowi Wydarzenia przysługuje prawo do wglądu i poprawiania zgromadzonych przez Organizatora danych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. Zm.)

8.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

8.5. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Płatnikiem lub Uczestnikiem Wydarzenia związane z wykonywaniem postanowień Regulaminu Strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, Strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Organizatora

8.6. Organizator nie będzie odpowiedzialny względem Płatnika oraz Uczestnika/Uczestników w przypadku, gdy do wydarzenia nie dojdzie wskutek okoliczności tzw. siły wyższej, zdarzeń losowych, kataklizm, pożar, powódź, żałoba narodowa, wypadek drogowy lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec.

8.7. Regulamin i Umowa oraz wynikające z nich prawa i zobowiązania podlegają prawu polskiemu.

Kościół Zielonoświątkowy Zbór LifeHouse w Poznaniu
Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2018 r.